Rady a komentáře
clsjeplogo

Záštita
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP

Vyvarujte se chyb v užívání hormonální antikoncepce

Moderní metody hormonální antikoncepce jsou za předpokladu správného používání vysoce účinné, ať už jde o formy tabletové, náplasťové nebo vaginální. Co tedy dělat, když si tabletu zapomenete vzít, když se náplast odlepí nebo když ztratíte vaginální kroužek? A může antikoncepční účinek ovlivnit třeba průjem, zvracení nebo jiná léčba? Vždy je dobré být na tyto situace připraven dopředu – stručný návod najdete v článku níže, podrobnější informace pak v příbalovém letáku vašeho antikoncepčního přípravku. V případě jakýchkoli pochybností se neváhejte obrátit na vašeho gynekologa.

Tabletová antikoncepce s klasickým podáváním (21/7)

Pokud užíváte tabletovou kombinovanou antikoncepci s režimem podávání 21/7, můžete tabletu užít do 12 hodin od obvyklé doby aplikace, přičemž antikoncepční účinnost zůstává zachována. Překročíte-li 12hodinovou toleranci, záleží na tom, ve které fázi cyklu se tak stalo:
– pokud je to v prvních 7 dnech užívání, musíte se následujících 7 dnů vyhnout pohlavnímu styku nebo používejte doplňkovou metodu antikoncepce, případně postkoitální antikoncepci;
– pokud je to v posledních 7 dnech užívání, vynechejte neaktivní tablety, nedělejte přestávku v užívání a ihned začněte užívat další balení vaší antikoncepce;
– pokud je to v mezidobí, nemusíte řešit žádná doplňková antikoncepční opatření.

Tabletová antikoncepce s kombifázickým podáváním

Pokud užíváte tablety s kombifázickým podáváním (v první polovině cyklu je dávka estrogenu vyšší a progestinu nižší než v polovině druhé), musíte při vynechání 1 tablety a opoždění o více než 12 hodin dodržovat následující pravidla, v závislosti na tom, ve které fázi cyklu se tak stalo:

– pokud jde o tablety 1–2 (tmavě žluté), užijte je okamžitě, jakmile si vzpomenete a pokračujte v užívání dalších tablet v obvyklou dobu;
– pokud jde o tablety 3–7 (středně červené) + tablety 8–17 (světle žluté), užijte i dvě najednou ve stejný den a pokračujte v užívání dalších tablet v obvyklou dobu; následujících 9 dnů používejte i jinou metodu antikoncepce;

– pokud jde o tablety 18–24 (světle žluté), přestaňte užívat stávající balení, ihned užijte první tabletu z balení nového a pokračujte v užívání dalších tablet v obvyklou dobu; následujících 9 dnů používejte i jinou metodu antikoncepce;

– pokud jde o tablety 25–26 (tmavě červené), užijte je okamžitě, jakmile si vzpomenete, a pokračujte v užívání dalších tablet v obvyklou dobu; nemusíte přitom používat jiné metody antikoncepce;
– pokud jde o tablety 27–28 (bílé – placebo), neužívejte vynechanou tabletu a pokračujte v užívání dalších tablet v obvyklou dobu; nemusíte přitom používat jiné metody antikoncepce.

Co dělat v případě průjmu a zvracení

Pokud užíváte tabletovou hormonální antikoncepci a do 2 hodin od poslední aplikace máte průjem nebo zvracíte, musíte užít další tabletu. Při těžkém zvracení nebo průjmu, které trvají déle než 24 hodin, pokračujte v pravidelném podávání antikoncepce, pokud to váš zdravotní stav dovolí. Nicméně jestliže obtíže přetrvávají déle než 48 hodin, musíte postupovat podle doporučení pro chybu v užívání, jak je uvedeno v příbalovém letáku vaší antikoncepce.

Náplasťová hormonální antikoncepce

Pokud užíváte náplasťovou hormonální antikoncepci a náplast zůstane částečně nebo úplně odlepená, je dávkování přípravku, a tím i antikoncepční účinnost, nedostatečné. Záleží na tom, jak dlouho byla náplast odlepená:

– pokud je to méně než 24 hodin, přilepte ji znovu na stejné místo nebo ji neprodleně nahraďte novou náplastí; nemusíte přitom používat jiné metody antikoncepce; další náplast aplikujte v obvyklý den výměny;

– pokud je to 24 hodin nebo déle, ukončete současný antikoncepční cyklus a neprodleně zahajte nový tím, že nalepíte novou náplast – nastane tak nový den 1 a následně nový den výměny; po dobu 7 dnů od nalepení nové náplasti používejte i jinou metodu antikoncepce.
Když zapomenete vyměnit náplast, záleží na tom, o jaké pořadí výměny šlo:

– pokud je to náplast první, nalepte ji co nejdříve poté, co si vzpomenete – začíná tak nový den 1 a následně nový den výměny; po dobu 7 dnů od nalepení nové náplasti používejte i jinou metodu antikoncepce;
– pokud je to náplast druhá nebo třetí, záleží na tom, jak dlouhá doba uplynula ode dne, kdy mělo dojít k výměně:
– pokud je to méně než 48 hodin, nalepte okamžitě novou náplast a další pak v obvyklý den výměny; můžete-li se spolehnout na to, že v předchozích 7 dnech byla náplast nalepena správně, nemusíte používat jiné metody antikoncepce;
– pokud je to 48 hodin nebo déle, okamžitě ukončete současný antikoncepční cyklus a zahajte nový tím, že nalepíte novou náplast – nastane tak nový den 1 a následně nový den výměny; po dobu 7 dnů od nalepení nové náplasti používejte i jinou metodu antikoncepce.
Když zapomenete náplast odstranit na začátku čtvrtého týdne, udělejte to co nejdříve poté, co si vzpomenete, a další cyklus zahajte v obvyklý den výměny.

Vaginální kroužek

Pokud užíváte vaginální kroužek a náhodně dojde k jeho vypuzení, musíte jej opláchnout studenou vodou a znovu zavést. Pokud byl kroužek mimo pochvu méně než 3 hodiny, není jeho antikoncepční účinek snížen. To platí i v případě opožděného vyjmutí – maximálně o 7 dnů. Naopak pokud interval bez hormonů prodloužíte o déle než 12 hodin, je spolehlivost antikoncepce zajištěna až po 7 dnech od zavedení nového vaginálního kroužku.

Pozor na interakce s jinými léky

Metabolismus hormonální antikoncepce může být zvýšen některými účinnými látkami obsaženými v různých lécích, což může v konečném důsledku vést ke snížení antikoncepčního účinku. Lékové interakce mohou nastat zejména v případě antibiotika rifampicinu nebo některých antiepileptik.

Antiepileptika

Bylo prokázáno, že antiepileptika fenytoin, karbamazepin, promidon, topiramát, oxkarbazepin nebo barbituráty mohou vést ke snížení účinku hormonální antikoncepce, s výjimkou depotního medroxyprogesteron-acetátu. Ženy léčené těmito antiepileptiky by tedy neměly užívat hormonální antikoncepci s velmi nízkou dávkou ethynilestradiolu.

Antibiotika

Bylo prokázáno, že ze skupiny antibiotik snižuje účinek hormonální antikoncepce rifampicin – a to nejen u tabletové formy, ale i u formy náplasťové nebo vaginální. S výjimkou rifampicinu ale nebylo potvrzeno, že by jiná antibiotika omezovala účinek hormonální antikoncepce.

Antivirotika

Bylo prokázáno, že léčba AIDS pomocí antivirotika zidovudinu neovlivňuje účinnost tabletové kombinované antikoncepce s obsahem ethinylestradiolu a norethinodronu ani depotního medroxyprogesteron-acetátu.

Antimykotika

Bylo prokázáno, že užívání antimykotika mikonazolu v podobě vaginálních tablet nebo krémů neovlivňuje antikoncepční účinek vaginálního kroužku.

Přípravky s obsahem výtažku z třezalky tečkované

U žen užívajících tabletovou kombinovanou antikoncepci s nízkými dávkami ethinylestradiolu byl zjištěn častější výskyt neplánovaného krvácení při léčbě přípravky obsahujícími extrakt z třezalky tečkované.

 

Přečtěte si také

file_thumbJak funguje hormonální antikoncepce